که معافـم مے کنـد

از پنـهان کردن

دردے که در صـدایم مے پیچـد ُ

اشکے که در نگاهـم مے چرخـد ؛

آخر همه مـے داننـد که  من ........

سـرما خورده ام !!

 

  • Hossein چهارشنبه 22 آذر 1391
  • نظرات